सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाह्नको सुचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाह्नको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०७/३० )