विज्ञापन नं. २८/२०७५/०७४ को द्वितीय पत्रको परिक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना

♦ विज्ञापन नं. २८/२०७३/०७४ को द्वितीय पत्रको परिक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना,  साथै परीक्षा केन्द्र को लागि यहाँ क्लिक गर्नुस  http://nfc.com.np/image/data/2074/HR/center.pdf बमोजिम हुनेछ(प्रकाशित मिति २०७५/१/६ )