खाद्य वस्तु ढुवानी बोलपत्र सम्बन्धि कार्यक्रमको मिति संशोधन गरिएको सूचना