गुणस्तर परिक्षण सम्बन्धि उपकरण खरिदका लागि गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना