प्लाष्टिक बोरा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना