खुल्ला तथा आन्तरिक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७४/१०/१२)