खुला लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना

यस संस्थानले मिति २०७३।०७।०८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन गरिएको रिक्त रहेको देहायका विज्ञापनहरुको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त नतिजा अनुसार  वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नं. तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उतिर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।