लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा(कम्पनी भित्र मात्र)