फ्यूमिगेशनसिट खरिद/विक्री सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना