खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७४।०५।१५)