♦ स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि चौथो पटक प्रकाशित ( १५ दिन अवधिको ) गोप्य शिलबन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना