सिमि फापर र उवा (करु) विक्री सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना