मिति २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित खुल्ला प्रतियोगितात्मक पदपूर्तिको परीक्षा दस्तुर बुझाउने बैंक थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

 
परीक्षा दस्तुर बुझाउने बैंक ः 
 
१. ने. बै. लि. धर्मपथ ओ.डि.हि.नं. ००२३०४००४९७५९२०००००१ 
२. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरवार शाखा  चल्ती हि.नं. ११३००००९१३०१