खाद्यबस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना