स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्वन्धी प्रकाशित (दोश्रो पटक)गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना