जिउँदो खसी बोका तथा च्यांग्रा ढुवानी सम्वन्धी गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना