छाप र लोगो डिजाइन सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०४/१४ )