खाद्य वस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको (३ दिन अवधिको ) सूचना