खुला तथा आ.प्र. को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना