हवाइमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना