खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने सूचना