स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित (१५ दिन अवधिको ) गोप्य शिलबन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना