मिति २०७५/३/२६ गते प्रकाशित हवाइमार्ग बाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि बोलपत्रको सूचनामा सच्याइएको बारे सूचना