चामल खरिद सम्बन्धि कार्यका लागी सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना