आधुनिक गोदाम निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना