व्यवसायिक कार्य योजना तयार गर्ने परामर्शदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना