व्यावसायिक कार्य योजनाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना