प्लास्टिक तथा जुट बोरा खरिद समन्धी गोप्य शिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना