राय, सल्लाह र सुझाउ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (यस कम्पनिका सम्पूर्ण कार्यालय / कर्मचारी हरुका लागि मात्र)