रामशाहपथ िस्थत पार्टी प्यालेस भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना