चामल खरिद सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना