स्थलमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना