अरुवा चामल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७४/११/१८)