पूर्व प्रकाशित लिखित परिक्षा कार्यक्रममा संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको बारे सूचना