श्री  प्रकाश बहादुर के.सी
श्री प्रकाश बहादुर के.सी
अध्यक्ष
कुमार प्रसाद दाहाल
कुमार प्रसाद दाहाल
महाप्रबन्धक
श्रीमणीराज खनाल
श्रीमणीराज खनाल
विभागीय प्रमुख, आ.ले.प./ छिज.वे.फ.ई.
गोविन्द प्रसाद पहाडी
गोविन्द प्रसाद पहाडी
इकाई प्रमुख, कानून इकाई
मोतिराज ज्ञवाली
मोतिराज ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, मानव संशाधन विभाग
रामजी प्रसाद ज्ञवाली
रामजी प्रसाद ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, खरिद विभाग
शंकर सापकोटा
शंकर सापकोटा
विभागीय प्रमुख,योजना विभाग
सुरेन्द्रराज विष्ट
सुरेन्द्रराज विष्ट
विभागीय प्रमुख, अर्थ तथा आर्थिक विभाग/बिक्रि वितरण बिभाग
मायाँ बानिया
मायाँ बानिया
नि.इ.प्र, गुण नियन्त्रण इकाई
सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
स.वि.प्र , योजना विभाग
रण बहादुर बुढाथोकी
रण बहादुर बुढाथोकी
स.वि.प्र, विक्री वितरण विभाग
मेघ बहादुर के.सी.
मेघ बहादुर के.सी.
स.वि.प्र, मानव संशाधन विभाग
रेवत कुमार ताम्राकार
रेवत कुमार ताम्राकार
स.वि.प्र, अर्थ तथा आर्थिक विभाग
माधव अर्याल
माधव अर्याल
नि.इकाई प्रमुख, खरिद इकाई