जिल्लाहरुको खाद्यान्नको प्राप्त बिक्री तथा मौज्दात विवरण

मिति

बिक्री तथा मौज्दात विवरण

नियमित तर्फ (चामल )

बंगलादेशी उसिना मोटो (चामल )

 गहुँ
२०७७ /०१ /३० Download PDF  
२०७५/१२/३० Download PDF  
 २०७३्/१२/ ३० Download PDF Download PDF