जिल्लाहरुको खाद्यान्नको प्राप्त बिक्री तथा मौज्दात विवरण

मिति

बिक्री तथा मौज्दात विवरण

नियमित तर्फ

बंगलादेशी उसिना मोटो

२०७५/०३/१५ Download PDF Download PDF
२०७४/१०/२९ Download PDF Download PDF
२०७४/९/१५ Download PDF Download PDF
२०७४/८/१५ Download PDF Download PDF
२०७४/७/३० Download PDF Download PDF
२०७४/२/३१ Download PDF Download PDF
 २०७४/२/१५ Download PDF Download PDF
 २०७४/१/ ३० Download PDF Download PDF
 २०७४/१/ १५  Download PDF Download PDF
 २०७३्/१२/ ३० Download PDF Download PDF