जिल्लाहरुको खाद्यान्नको प्राप्त बिक्री तथा मौज्दात विवरण

मिति

बिक्री तथा मौज्दात विवरण

नियमित तर्फ

बंगलादेशी उसिना मोटो

 २०७४/२/३१ Download PDF Download PDF
 २०७४/२/१५ Download PDF Download PDF
 २०७४/१/ ३० Download PDF Download PDF
 २०७४/१/ १५  Download PDF Download PDF
 २०७३्/१२/ ३० Download PDF Download PDF
 २०७३्/१२/ १५ Download PDF Download PDF

  २०७३्/११/ ३०

Download PDF Download PDF

  २०७३्/११/ २२  (दुर्गम जिल्लाहरु)

Download PDF Download PDF
  २०७३्/१०/ २९ Download PDF Download PDF

  २०७३्/१०/ २२ (दुर्गम जिल्लाहरु)

Download PDF Download PDF
  २०७३्/०९/ २९

Download PDF

Download PDF

  २०७३्/०९/ २२ (दुर्गम जिल्लाहरु)

Download PDF                                    

  २०७३्/०८/ ३०

Download PDF

Download PDF