जिल्लाहरुको खाद्यान्नको प्राप्त बिक्री तथा मौज्दात विवरण

मिति

बिक्री तथा मौज्दात विवरण

नियमित तर्फ (चामल )

बंगलादेशी उसिना मोटो (चामल )

 गहुँ
२०७५/१२/३० Download PDF  
२०७५/०६/३१ Download PDF  
२०७५/०३/३२ Download PDF Download PDF Download PDF
 २०७३्/१२/ ३० Download PDF Download PDF