♦  खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/३/१०)Suchana  bolpatra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦  खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७५/३/१/)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाह्नको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०७/३० )
 
♦ निर्माण/मर्मत सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०७/२८ )
 
 
 
 
 खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धी सूचना (चौथो पटक प्रकाशित मिति २०७४।०५।२३ )
 
 
♦ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७४।०५।१७)
 
 
 
 
♦ Re-Invitation for Bids (IFB) (First date of publication: 2074/03/29 B.S.)
 
♦ बोलपत्र रद्द गरिको सूचना (प्रकाशित मिति  २०७४।०३।२२)
 
 
♦ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने  सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७४।३।९)
 
 
 
 
♦ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०१।१२)
 
♦ खाली गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०१/०७)
 
♦ खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१२/१७)
 
 
 
♦ खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/१९)

सवारी साधनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७३।०९।२६)

खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने सूचना(२०७३।०९।१८)

हवाइमार्गबाट पुनः खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७३/०८/०३)

स्थल मार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानी सम्बन्धि चौथो पटक प्रकाशित गोप्य शिलबन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७४/११/१६)