आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने  सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७४।३।९)
 
 
 
 
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०१।१२)
 
खाली गोदाम भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०१/०७)
 
खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१२/१७)
 
 
 
खाली जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/१९)

सवारी साधनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७३।०९।२६)

खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने सूचना(२०७३।०९।१८)

हवाइमार्गबाट पुनः खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७३/०८/०३)