♦खुला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना (२०७५/१०/०४)

उपरोक्त विज्ञापन अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धि फार्म भर्ने र प्रकृयाका वारेमा थप जानकारी चाहिएमा निम्न पदाधिकारीहरु संग सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

मेघ बहादुर के.सी. (सहायक विभागिय प्रवन्धक) : ९८५१००५७२४
रामचन्द्र श्रेष्ठ ( ब.अधिकृत ):                ९८४१३८५८०९
 

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा एंव कार्यक्षमता मुल्यांकन द्वारा बढुवा सम्वन्धी सूचना (२०७५/१०/०४)

 परीक्षा भवन कायम गरिएको बारे सूचना  ( प्रकाशित मिति २०७४/१२/२५

♦  खुला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना (२०७४/१०/१२)

आन्तरिक  प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना (२०७४/१०/१२)

खुला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना (२०७४/०२/२८) 

 खुला प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना (२०७३/०७/०८)