♦  मिति २०७५।१०।०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अा.प्र. र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा संचालन हुने तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको  सूचना ( प्रकाशित मिति २०७५ /११ /१० ) 

 

♦  मिति २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अा.प्र. र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा संचालन हुने तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको  सूचना ( प्रकाशित मिति २०७५ /३ /२९ ) 

♦ विज्ञापन नं. २८/२०७३/०७४ को द्वितीय पत्रको परिक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना,  साथै परीक्षा केन्द्र को लागि यहाँ क्लिक गर्नुस  http://nfc.com.np/image/data/2074/HR/center.pdf बमोजिम हुनेछ(प्रकाशित मिति २०७५/१/६ ) 

परीक्षा भवन कायम गरिएको बारे सूचना  ( प्रकाशित मिति २०७४/१२/२५

♦  मिति २०७४।०२।२८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लिखित परिक्षा संचालन हुने बारेको सूचना ( प्रकाशित मिति २०७४/११/१६ ) 

पूर्व प्रकाशित  लिखित परिक्षा  कार्यक्रममा संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको  बारे सूचना  ( प्रकाशित मिति २०७४/१/५ )

♦  मिति २०७३।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लिखित परिक्षा संचालन हुने बारेको सूचना  ( प्रकाशित मिति २०७३/१२/४ )