धान खरिद   /  ढुवानी  /   गहुँ खरिद 

• आ.व.२०७४/७५ खरिद कार्यको समिक्षा

 

► धान खरिद 

  आ.व. २०७५/७६ मा जम्मा धान खरिद भएको विवरण 

 २०७५/११/०५ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/२७ सम्मको धान खरिद परिमाण विवर

 २०७५/१०/२४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/२१ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/१९ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/१४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/०९ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/०७ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/०५ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/१०/०१ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०९/२९ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०९/२८ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०९/२५ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/२४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/१३ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 

 २०७४/०७५ सम्म जम्मा धान खरिद परिमाण विवरण

♦ आ.व. २०७३/७४ मा जम्मा धान खरिद भएको विवरण 


ढुवानी :

♦ २०७५/०६/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/१०/२९ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/९/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

२०७४/८/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/७/३० सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ ०७४/२/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 


 गहुँ खरिद 

♦ २०७४/२/३१ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण