धान खरिद   /  ढुवानी  /   गहुँ खरिद 

► धान खरिद 

 २०७४/१/२६ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१/१२ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१/९ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/२४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/२० सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/१४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/११ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/६ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/३ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/१२/१ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७४/११/२९ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

♦ २०७४/१०/१८ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

♦ २०७४/९/२ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

♦ आ.व. २०७३/७४ मा जम्मा धान खरिद भएको विवरण 


ढुवानी :

♦ २०७४/१०/२९ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/९/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

२०७४/८/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/७/३० सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ ०७४/२/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 


 गहुँ खरिद 

♦ २०७४/२/३१ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण