खरिद :–

 गहुँ खरिद 

♦ २०७४/२/३१ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण 

♦ २०७४/२/२३ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण 

♦ २०७४/२/२० सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण

♦ २०७४/२/१६ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण


► धान खरिद 

♦ आ.व. २०७३/७४ मा जम्मा धान खरिद भएको विवरण 

♦ २०७४/२/१४ सम्मको धान, सिमी,फापर तथा गहुँ खरिद परिमाण विवरण 

♦  २०७४/१/३१ सम्मको धान, सिमी,फापर तथा गहुँ खरिद परिमाण विवरण 

  २०७३/१२/२८ सम्मको धान सिमी र फापर खरिद परिमाण विवरण 

♦  २०७३/११/२६ सम्मको धान सिमी र फापर खरिद परिमाण विवरण 

♦  २०७३/१०/२६ सम्मको धान सिमी र फापर खरिद परिमाण विवरण 

♦ २०७३/९/२८ सम्मको धान सिमी र फापर खरिद परिमाण विवरण 

♦  २०७३/९/४ सम्मको  धान खरिद परिमाण विवरण


ढुवानी :

♦ २०७४/२/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/२/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४।१।३०सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण

♦ २०७३।१२।३१ सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण

♦ २०७३।११।३० सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण

♦ २०७३।१०।२९ सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण

♦ २०७३।०९।२९ सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण 

♦ २०७३।०८।३० सम्मको खाद्यान्न चलान बिबरण