धान खरिद   /  ढुवानी  /   गहुँ खरिद 

• आ.व.२०७४/७५ खरिद कार्यको समिक्षा

 

► धान खरिद 

 २०७५/०९/०१ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/२४ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/२३ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/२२ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/२० सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 २०७५/०८/१३ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

 

 २०७५/१/२६ सम्मको धान खरिद परिमाण विवरण

♦ आ.व. २०७३/७४ मा जम्मा धान खरिद भएको विवरण 


ढुवानी :

♦ २०७५/०६/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/१०/२९ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/९/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

२०७४/८/१५ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ २०७४/७/३० सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 

♦ ०७४/२/३१ सम्मको खाद्यान्न चलान विवरण 


 गहुँ खरिद 

♦ २०७४/२/३१ सम्मको गहुँ खरिद परिमाण विवरण