संस्थानको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ :-

 • नेपाल सरकारको खाद्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने ।
 • नेपाल राज्यमा खाद्य वस्तु खरीद गर्ने, संकलन गर्ने, ओसार पसार गर्ने, आवश्यक स्थानमा गोदाम निर्माण गर्ने, संचय गर्ने र बिक्री बितरण गर्ने ।
 • कृषकको हित संरक्षणार्थ खाद्य वस्तुको मूल्य स्थिरिकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप खाद्य भण्डारणको लागि आवश्यक परिमाणमा खाद्यवस्तु मौज्दात ।
 • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप खाद्यान्नको आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि यथासम्भव परिमाणमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणको ब्यवस्था गर्ने ।
 • संस्थानलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यवस्तुको अतिरिक्त अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको समेत कारोबार गर्ने ।
 • खाद्य वस्तु प्रशोधनको लागि मिल वा कारखानाको स्थापना तथा संचालन गर्ने ।
 • विदेश वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई समय समयमा प्राप्त हुने खाद्य वस्तु सरकारको निर्देशन अनुसार बुझिलिने, ढुवानी गर्ने, संचय गर्ने र बिक्री बितरणको ब्यवस्था मिलाउने ।
 • खाद्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने ।
 • संस्थानलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अनुरुप संस्थानको श्रोत साधनको परिचालन गर्ने, चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्ने, लिज, करार वा भाडामा दिने आदि कार्य गर्ने ।
 • संस्थान अन्तरगत भगिनी संगठन -को रुपमा कम्पनी स्थापना र संचालन गर्ने तथा अन्य संस्थान वा कम्पनीको शेयर, डिवेन्चर खरिद बिक्री समेतको कार्य गर्ने ।
 • संस्थानको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

संस्थानले गरी आएको मुख्य कामहरु :-

 • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप तोकिएका २३ दुर्गम क्षेत्रमा अनुदानीत खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने ।
 • काठमाडौ उपत्यकामा कारागार तथा सर्वसाधारणका  साथै देशका विभिन्न जिल्लाहरुका कारागारलाई खाद्यान्न बिक्री गर्ने ।
 • नियमित खाद्यान्न आपूर्ति तथा आकस्मिक खाद्यान्न अभाव ब्यवस्थापन समेतको लागि खाद्यान्न मौज्दात  राख्ने ।
 • बैदेशिक सहयोग अन्तरगत नेपाल सरकारलाई प्राप्त खाद्यान्न परिचालन गर्ने ।
 • नेपालको तर्फाट र्सार्क खाद्यान्न सुरक्षा वैकमा राख्नु पर्ने खाद्यान्न मौज्दात राख्ने ।
 • संस्थानलाई आर्थिक टेवा पुग्ने खालको अन्य ब्यापारिक कारोबार गर्ने ।