संस्थानको संगठनात्मक ढाँचा :

नेपाल सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा देशभर खाद्यान्न आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउन देशका बिभिन्न जिल्लामा कामको प्रकृति, चाप र स्वरुप हेरी संस्थानको प्रधान कार्यालय, अञचल कार्यालय, शाखा कार्यालय र डिपो कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । खाद्यान्न आपुर्ति सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन र निर्देशन दिन प्रधान कार्यालयमा ६ वटा बिभाग र ४ वटा इकाई गठन गरिएको छ । बिभागहरुमा बिक्री बितरण बिभाग, प्रशासन बिभाग, योजना बिभाग, खरिद बिभाग, अर्थ आर्थिक बिभाग र आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा निरिक्षण बिभाग रहेका छन् भने इकाई तर्फगुणस्तर नियन्त्रण इकाई, छिज जर्ति तथा वेरुजु कार्यवाही इकाई ,खरिद इकार्इ र कानुन इकाई छन् । अञचल कार्यालयहरु ८ वटा, शाखा कार्यालयहरु २६ वटा, आधुनिक चामल कारखाना १ वटा र डिपो कार्यालयहरु ५९ वटा गरी जम्मा कार्यालय संख्या ९५ रहेका छन् । स्थानगत कार्यालय सम्बन्धि तालिका संलग्न गरिएको छ