संस्थानको आम्दानीको श्रोत निम्नानुसार रहेको छ :-

  • खाद्यान्न खरिद विक्रीवाट प्राप्त हुने रकम ।
  • विशालबजार कम्पनी लि. र साझा संस्था लि. मा लगानी भएको शेयर वापत प्राप्त हुने लाभांश रकम । गोदाम, घर तथा जग्गा आदि भाडामा लगाए वापत प्राप्त हुने रकम ।
  • ढुवानी अनुदान बापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम ।
  • मित्र राष्ट्रहरुबाट सरकारलाई प्राप्त हुने खाद्यान्न सहयोगलाई विक्री गर्दा संस्थानलाई प्राप्त हुन आउने संचालन   वापतको रकम ।
  • बडादशैंमा काठमाडौ उपत्यकामा विक्री गरिने खसीबोकाबाट प्राप्त हुने रकम ।
  •  अन्य विविध आम्दानी ।